<<  Aprill 2017  >>
 E  T  K  N  R  L  P 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Liikluspiirangute kehtetuks tunnistamine:

1. Tunnistada kehtetuks Tartu Vallavalitsuse 14.03.2017 korraldus nr 117 „Liikluspiirangud Tartu valla avalikel teedel”

2. Korraldus jõustub vastuvõtmisest.
(vastu võetud 26.04.2017 korraldusega nr 199)

Vastavalt Tartu Vallavolikogu 15. mai 1997. a määrusega nr 9 kehtestatud «Tartu valla kohanime määramise korra» punktile 9 avaldab Tartu Vallavalitsus 26. aprillil 2017. a eelteate kohanimede määramise kohta.

Tartu Vallavalitsus soovib määrata korraldusega Vedu külas kohanimed vastavalt elanike poolt esitatud pakkumistele.

Huvitatud isikutel on võimalus esitada 25 päeva jooksul, alates eelteate avaldamisest, omapoolseid ettepanekuid.

Täpsem info eelnõu kohta siit.
Vastavalt Tartu Vallavolikogu 15. mai 1997. a määrusega nr 9 kehtestatud «Tartu valla kohanime määramise korra» punktile 9 avaldab Tartu Vallavalitsus 20. aprillil 2017. a eelteate kohanimede määramise kohta.

Tartu Vallavalitsus soovib muuta korraldusega Vasula alevikus kohanimed vastavalt elanike poolt esitatud sooviavaldustele.

Huvitatud isikutel on võimalus esitada 25 päeva jooksul, alates eelteate avaldamisest, omapoolseid ettepanekuid.

Täpsem info eelnõu kohta siit.
Avaldati 19.04.2017
Tartu Vallavalitsus kehtestas 05.04.2017.a korraldusega nr 158 Vahi alevikus asuvate Nõmmiku tn 2, Nõmmeringi tn 3, 5, 10 ja Nõmme tn 6 maaüksuste detailplaneeringu.

Planeeringuga on ette nähtud muuta hetkel kehtivat detailplaneeringut Nõmmiku tn 2, Nõmmeringi tn 3, 5, 10 ja Nõmme tn 6 maaüksuste osas. Planeeringuga on ette nähtud Nõmmeringi tn 3, Nõmmeringi tn 10 ja Nõmme tn 6 kinnistute jagamine kaheks krundiks ning Nõmmiku tn 2, Nõmmeringi tn 3 ja 5 kinnistute lubatud katusekalde muutmine. Lisaks on ette nähtud moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse ja arhitektuurinõuete määramine üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks on antud lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeritava ala pindala on u 1,2 ha. Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus kehtestas 05.04.2017.a korraldusega nr 157 Möllatsi külas asuvate Uue-Plaksi ja Väike-Plaksi maaüksuste detailplaneeringu.

Uue-Plaksi ja Väike-Plaksi maaüksuste olemasolev sihtotstarve on maatulundusmaa. Planeeringuga on olemasolevad maaüksused jagatud kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning elamumaa kruntidele on määratud ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks on antud lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeritava ala pindala on u 1,5 ha. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Avaldati 11.04.2017
Avaldati 11.04.2017
Hajaasustuse programmi 2017.a. taotlusvoor on avatud 07. aprill – 07. juuni.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 07. juunil 2017.a.

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele inimestele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Toetust saab taotleda majapidamisele, kuhu taotleja oli 01. jaanuari 2017. aasta seisuga registreeritud ning alaliselt elab.

Loe lähemalt

MTÜ Lähte spordi ja tervisekeskus kuulutab välja avaliku konkursi stipendiumide taotlemiseks ja määramiseks spordikoolituse alaseks ja sportlikuks tegevuseks Lähte spordi ja tervisekeskuse arendamisel 2017 aastal.

Stipendiumide määramise tingimused on:
* sportlastel – spordialased oskused ja võimed esindada Tartu valda
* treeneritel – vastava spordiala teadmised ja oskused spordiala juhendamisel ja/või arendamisel;
* juhendajatel - sisustamaks valla noorte ja õpilaste vaba aega rakendades oma erialaseid teadmisi:
* spordikohtunikel – vastava spordiala teadmiste ja oskuste omamine :
* ühiskondlikel aktivistidel – soov ja valmidus spordialaseks enesetäiendamiseks ja teostamiseks projektides, mis ühtivad Lähte spordi ja tervisekeskuse arengukava ja tegevuskavadega.

Stipendiume määrab Lähte spordi ja tervisekeskuse juhatus sooviavalduste alusel.
Avaldused esitada Lähte spordi ja tervisekeskuse aadressil Õpetaja 7
Täiendav info tel. 7352308 või See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
Tartu Vallavalitsus korraldab 12. aprillil Lähte aleviku elanike avaliku koosoleku Lähte lasteaed Kiisupere ruumides aadressiga Kase põik 3 algusega kell 18.30.

Päevakord:
1.Tänavate korrastus;
2.Haldusreform;
3.Kohal algatatud küsimused.

Palume kõigil huvilistel osaleda.
KVÜÕA korraldab Tartu maakonnas õppuse

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused korraldavad järgmisel nädalal ülekoolilise taktikalise kaardiõppuse, mille raames liiguvad 10.-11. aprillil Tartu maakonnas Luunja ja Tartu valla piirkonnas kaitseväelased ja kaitseväe masinad.


KVÜÕA ülekooliline õppus algab Tartu maakonnas esmaspäeva, 10. aprilli hommikul ning lõpeb teisipäeval, 11. aprillil orienteeruvalt kell 18.00. Harjutusest võtab osa ligikaudu 150 tegevväelast, sõidukitest 15 veoautot ja 5 maasturit. Tehnika liigub ainult mööda sõiduteid. Osalev isikkoosseis liigub gruppides ning eravaldustesse ei siseneta, imitatsioonivahendeid ei kasutata. Õppuse käigus võivad osalejad jääda ühele kohale pikemaks ajaks.

KVÜÕA ülekoolilise õppuse eesmärk on kinnistada ja tõsta õppurite allüksuste juhtimise pädevusi jalaväebrigaadi liikuvkaitselahingus ning anda neile juhtimiskogemusi. Ülekoolilisel kaardiharjutusel osalevad KVÜÕA tegevväelased ja KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli põhi- ja keskastmekursuse õppurid.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on ainus riigikaitseline õppeasutus Eestis, mis valmistab ette ohvitsere ja allohvitsere Eesti kaitseväele. Õppeasutuste koosseisu kuuluvad Kõrgem Sõjakool, kus valmistatakse kaitseväele ette ohvitsere rakenduskõrgharidus- ja magistriõppe tasemel, ning Lahingukool, kus koolitatakse allohvitsere kutse- ja täiendusõppes.
Tartu Vallavolikogu võttis 22.03.2017.a otsusega nr 11 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Võibla külas asuva Ülem-Reinu maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeringuga on olemasolev Ülem-Reinu maaüksus jagatud elamumaa kruntideks ning kruntidele on määratud ehitusõigus ja arhitektuurinõuded üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks on antud lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on 3,4 ha.

Planeering on kooskõlastatud.

Avalik väljapanek toimub 17.04.2017-01.05.2017 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava tn 6, Kõrveküla.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavolikogu võttis 22.03.2017.a otsusega nr 10 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Maramaa külas asuva Metsaoja maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeringuga on olemasolev Metsaoja maaüksus jagatud kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning uuele krundile on määratud ehitusõigus elamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks on antud lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on u 1,6 ha.

Planeeringu eesmärgid on vastuolus kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering sisaldab kehtiva Tartu valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut Metsaoja maaüksuse osas (muuta maakasutuse juhtfunktsioon põllumaast elamumaaks).

Detailplaneering on kooskõlastatud.

Avalik väljapanek toimub 17.04.2017-16.05.2017 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava tn 6, Kõrveküla.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Lp Vasula aleviku elanikud!

Vastavalt 21. märtsil 2017.a. Vasula Mõisatallis toimunud rahvakoosolekul kokku lepitule, palume esitada soovi korral Tartu vallavalitsusele elanike poolt allkirjastatud avaldus tänava nimede muutmiseks.

Avaldust ootame paberkandjal Tartu Vallavalitsuse kantseleis
hiljemalt 17. aprill 2017.a.
Tartu Vallavalitsus korraldab Tila külas asuvate Kaupmehe tn 4 ja 6 maaüksuste detailplaneeringu eskiislahendust tutvustava arutelu. Planeeringulahendusega on võimalik tutvuda siit.

Arutelu toimub 20.03.2017 kell 18.00 Kõrveküla lasteaia Päikeseratas Raadi lastehoiu saalis (Pärna allee 8, Tila küla).
Tartu Vallavalitsus võttis 15.02.2017.a korraldusega nr 66 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuvate Nõmmiku tn 2, Nõmmeringi tn 3, 5, 10 ja Nõmme tn 6 maaüksuste detailplaneeringu.

Planeeringuga on ette nähtud muuta hetkel kehtivat detailplaneeringut Nõmmiku tn 2, Nõmmeringi tn 3, 5, 10 ja Nõmme tn 6 maaüksuste osas. Planeeringuga on ette nähtud Nõmmeringi tn 3, Nõmmeringi tn 10 ja Nõmme tn 6 kinnistute jagamine kaheks krundiks ning Nõmmiku tn 2, Nõmmeringi tn 3 ja 5 kinnistute libatud katusekalde muutmine. Lisaks on ette nähtud moodustavatele kruntidele ehitusõiguse ja arhitektuurinõuete määramine üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks on antud lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on u 1,2 ha. Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Avalik väljapanek toimub 13.03.2017-27.03.2017 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava tn 6, Kõrveküla.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus algatas 17.02.2017.a korraldusega nr 70 Tila külas asuva Päikesepargi detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeringu eesmärgiks on päikeseenergia tootmispargi rajamine, mille võimsus on ca 50-60 MW. Tootmispark jääb Tartu valla ja Luunja valla territooriumile. Tartu valla territooriumil jäävad tootmispargi alale Tooma, Posti, Orgi, Heina, Paju, osaliselt Stardiraja maaüksused ning Stardiraja ja Lennuvälja tee vaheline jätkuvalt riigiomandis olev maa. Lisaks antakse võimalus määrata Stardiraja maaüksusele ehitusõigus ja arhitektuurinõuded äri- ja tootmishoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Samuti antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on u 115 ha.
Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavolikogu kehtestas 18.01.2017.a otsusega nr 2 Võibla külas asuva Lõo maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeringuga on olemasolev Lõo maaüksus jagatud viieks elamu ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning elamumaa kruntidele on antud ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks on antud lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.
Planeeritava ala pindala on u 5,7 ha.

Planeering sisaldab kehtiva Tartu valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Ettepanekuga muudetakse maakasutuse juhtfunktsioon tootmismaast elamumaaks. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus algatas 07.12.2016.a korraldusega nr 597 Tila külas asuvate Kaupmehe tn 4 ja 6 maaüksuste detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Kaupmehe tn 4 ja 6 maaüksuste olemasolev sihtotstarve on ärimaa. Käesoleval hetkel kehtib planeeringualal Kaupmehe tn 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 maaüksuste ja lähiala detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on muuta kehtivat detailplaneeringut Kaupmehe tn 4 ja 6 maaüksuste osas.
Planeeringuga nähakse ette Kaupmehe tn 4 ja 6 maaüksuste liitmine, sihtotstarbe muutmine ühiskondlike ehitiste maaks ja ehitusõiguse määramine lasteaia projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on u 0,8 ha.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus algatas 10.10.2016.a korraldusega nr 496 Kõrvekülas alevikus asuva Vasula tee 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.

Planeeringu eesmärgiks on olemasoleva koolikompleksi laiendamine. Planeeringuga antakse arhitektuursed tingimused ning ehitusõigused olemasolevate hoonete laiendamiseks ning uute hoonete püstitamiseks. Lisaks antakse lahendus ka erinevate spordirajatiste ehitamiseks. Täiendavalt antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on u 3,6 ha. Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
EELTEADE
Vastavalt Tartu Vallavolikogu 15. mai 1997. a määrusega nr 9 kehtestatud «Tartu valla kohanime määramise korra» punktile 9 avaldab Tartu Vallavalitsus 10. veebruaril 2017. a eelteate kohanimede määramise kohta.
Tartu Vallavalitsus teatab, et Vasula alevikus asuvale 22210 Kõrveküla – Lähte maanteele kehtestatakse lõigus Kärkna-Kobratu tee kuni Sillaotsa tee liikluspind vastavalt lisatud kaardile ja määratakse nimi. Tartu Vallavalitsus teeb ettepaneku moodustada Vasula alevikus tänav nimetusega Lähte tee. Tartu Vallavalitsus kutsub asjast huvitatud isikuid esitama vallavalitsusele 25 päeva jooksul alates eelteate avaldamisest omapoolseid ettepanekuid.
Tartu Vallavalitsus võttis 18.01.2017.a korraldusega nr 22 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vasula alevikus asuva Puupaju maaüksuse detailplaneeringu.
Planeeringuga on ette nähtud olemasoleva Puupaju maaüksuse jagamine elamumaa sihtotstarbega kruntideks ning ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks on antud lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on 13270 m2.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Avalik väljapanek toimub 08.02.2017-22.02.2017 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava 6, Kõrveküla.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Loe lähemalt

Avaldati 30.11.2016
Tartu Vallavalitsus kehtestas 16.11.2016.a korraldusega nr 568 Äksi alevikus asuva Äksi keskuse detailplaneeringu.

Planeeringuga on ette nähtud maaüksuste piiride korrigeerimine, teemaade planeerimine, olemasolevate hoonete rekonstrueerimine, ehitusõiguse määramine vastavalt maakasutuse sihtotstarbele, puhkealade ja mänguväljakute rajamine, maakasutuse sihtotstarvete muutmine vastavalt reaalsele kasutusviisile, heakorra ja haljastuse lahendamine, parkimiskorralduse lahendamine. Planeeritava ala pindala on u 9,2 ha.

Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Avaldati 25.11.2016
Avaldati 09.11.2016
Tartu Vallavalitsus võttis 31.10.2016.a korraldusega nr 539 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Möllatsi külas asuvate Uue-Plaksi ja Väike-Plaksi maaüksuste detailplaneeringu. Uue-Plaksi ja Väike-Plaksi maaüksuste olemasolev sihtotstarve on maatulundusmaa. Planeeringu eesmärgiks on olemasolevate maaüksuste jagamine kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks on antud lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on u 1,5 ha. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Avalik väljapanek toimub 28.11.2016-12.12.2016 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava 6, Kõrveküla.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus võttis 31.10.2016.a korraldusega nr 538 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Võibla külas asuvate Ojaperve (kü tunnus 79401:003:0089) ja Ojaveere (kü tunnus 79401:003:0055) maaüksuste detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on Ojaperve ja Ojaveere krundi piiride muutmine. Planeeringuga on tagatud Ojaperve maaüksusele juurdepääs eraldades selleks Ojaveere maaüksusest maad. Lisaks on Ojaperve maaüksus jagatud kaheks maaüksuseks ning ette on nähtud moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse ja arhitektuurinõuete määramine üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks on antud lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.
Planeeritava ala pindala on u 1,3 ha.

Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Avalik väljapanek toimub 28.11.2016-12.12.2016 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava 6, Kõrveküla.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Fotosid Eesti Rahva Muuseumi uues majas toimunud Tartu valla aastapäevapeost saab tellida kuni 1. jaanuarini 2017 fotograaf Neeme Arialt
(FNA OÜ) veebi vahendusel:

http://www.snap.ee/user/FNA/album/tartu_vald_25
Avaldati 19.10.2016
Tartu valla 25. aastapäeva videosalvestus juubelikontserdist
Tartu Vallavalitsus võttis 10.10.2016.a korraldusega nr 495 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Äksi alevikus asuva Äksi keskuse detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on maaüksuste piiride korrigeerimine, teemaade planeerimine, olemasolevate hoonete rekonstrueerimine, ehitusõiguste määramine vastavalt maakasutuse sihtotstarbele, puhkealade ja mänguväljakute rajamine, maakasutuse sihtotstarvete muutmine vastavalt reaalsele kasutusviisile, heakorra ja haljastuse lahendamine, parkimiskorralduse lahendamine.
Planeeritava ala pindala on u 9,2 ha.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Avalik väljapanek toimub 26.10.2016-09.11.2016 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava 6, Kõrveküla.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus korraldab Toolamaa külas asuva Kuusikumäe maaüksuse detailplaneeringu lahendust tutvustava arutelu. Arutelu toimub 18.10.2016 kell 18.00 Tartu Vallamaja volikogu saalis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik).
Tartu Vallavalitsus kehtestas 21.09.2016.a korraldusega nr 468 Pupastvere külas asuva Orge kool maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeringuga on ette nähtud Orge kooli maaüksuse Lõunaosa jagamine 6 elamumaa krundiks ning kruntidele ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks on ette nähtud eraldi transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine juurdepääsu tagamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeritava ala pindala on u 4,4 ha.Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
TEADE!
Bussisõit põhikooli- ja gümnaasiumi õpilastele.

Tasuta bussisõidu kiipkaardi saavad taotleda Tartu valla õpilased, kes õpivad põhikoolis ja gümnaasiumis.
Õpilaste olemasolevad bussisõidu-kiipkaardid kehtivad ka 2016-2017 õppeaastal.
Kiipkaardi saamiseks ja kasutamiseks uuel õppeaastal on vaja täita avaldus, kus on kirjas õpilase nimi, sünniaeg, kool, klass ja peatuste nimed, mida laps kasutab.
Lähte Ühisgümnaasiumi ja Kõrveküla Põhikooli õpilaste kiipkaardite väljastamise ja pikendamisega tegeleb kool.

Avaldused saata aadressil See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
või tuua avaldus vallamajja kabinet 6.
Info telefonil 7337 757 või 53076020

Bussikaardi avalduse vorm (MS Word)
Tartu Vallavalitsus algatas 31.08.2016.a korraldusega nr 422 Tila külas asuvate Raadiraja tn 6 ja Raadiraja tn 8 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Raadiraja tn 6 ja Raadiraja tn 8 maaüksuste olemasolev sihtotstarve on ärimaa. Planeeringu eesmärgiks on olemasolevate ärimaa kruntide sihtotstarbe muutmine ning jagamine elamumaa, sotsiaalmaa ja transpordimaa kruntideks. Elamumaa kruntidele määratakse ehitusõigused ja arhitektuursed tingimused korterelamute projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala heakorrale, haljastusele, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ning tehnovõrkudega varustatusele. Planeeritava ala pindala on u 6,2 ha.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavolikogu algatas 24.08.2016.a otsusega nr 51 Tila külas asuvate Ermi tn 7, Ermi tn 9//11//13, Väikepargi, Majoraadi pargi osaala maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.

Ermi tn 9//11//13 maaüksuse sihtotstarve on ühiskondlike ehitiste maa. Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Ermi tn 9//11//13 maaüksuse jagamist kaheks ärimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata moodustavatele kruntidele ehitusõigused ja arhitektuursed tingimused SPA hotell-konverentsikeskuse, talvepargi ja ärihoone projekteerimiseks ja ehitamiseks. Talvepargi rajamiseks on planeeringualasse kaasatud Ermi tn 7, Väikepargi ja Majoraadi park maaüksused, mille sihtotstarbeid ei muudeta. Lisaks antakse lahendus planeeringuala heakorrale, haljastusele, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ning tehnovõrkudega varustatusele.

Planeeritava ala pindala on u 4 ha.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus võttis 25.08.2016.a korraldusega nr 413 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Killustiku põik 1 maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1580) detailplaneeringu.

Planeeringuga on ette nähtud muuta kehtivat Vahi küla Vahi tänava kvartali kirdeosa detailplaneeringut Killustiku põik 1 maaüksuse osas. Detailplaneeringuga on ette nähtud Killustiku põik 1 maaüksuse hoonestusala suurendamist, krundile ehitusõiguse määramist ärihoone laiendamiseks. Lisaks on antud lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on u 1,3 ha.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud. Avalik väljapanek toimub 14.09.2016-28.09.2016 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava 6, Kõrveküla.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavolikogu võttis 24.08.2016.a otsusega nr 50 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Võibla külas asuva Lõo maaüksuse (kü tunnus 79401:05:0405) detailplaneeringu.

Planeeringuga on olemasolev Lõo maaüksus jagatud viieks elamu ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning elamumaa kruntidele on antud ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks on antud lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on u 5,7 ha.

Planeeringu eesmärgid on vastuolus kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering sisaldab ettepanekut muuta kehtivat Tartu Valla üldplaneeringut Lõo maaüksuse osas (muuta maakasutuse juhtfunktsioon tootmismaast elamumaaks). Detailplaneering on kooskõlastatud. Avalik väljapanek toimub 19.09.2016-17.10.2016 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava 6, Kõrveküla.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Ühinemisläbirääkimiste juhtrühm kogunes taas

Teisipäeval, 16. augustil toimus Jääaja Keskuses järjekordne ühinemisläbirääkimiste juhtrühma koosolek. Peale juulikuist puhkust on Laeva, Puhja, Tartu ja Tähtvere valla ühinemisläbirääkimiste juhtrühm kogunenud juba kolm korda, et arutada ühinemislepinguga seonduvat.

Enne 29.08 toimuvat juhtrühma koosolekut tutvuvad ühinemislepingu projektiga töörühmad ja vallasekretärid. Juhtrühm vaatab läbi töörühmade ja vallasekretäride ettepanekud ning vajadusel korrigeerib ühinemislepingu teksti, seejärel saadetakse leping volikogu komisjonidele ning volikogudele arvamuse avaldamiseks. Ühinemislepingu avalik väljapanek on kavandatud oktoobri kuuks ning siis on kõigil huvilistel kolme nädala jooksul võimalik lepinguga tutvuda ning oma ettepanekuid teha.

Lisainfo
Ühinemisläbirääkimiste koordinaator Kadi Kukk
Tartu Vallavalitsus võttis 03.08.2016.a korraldusega nr 371 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Pupastvere külas asuva Orge kool maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeringuga on ette nähtud Orge kooli maaüksuse Lõunaosa jagamine 6 elamumaa krundiks ning kruntidele ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks on ette nähtud eraldi transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine juurdepääsu tagamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on u 4,4 ha.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud. Avalik väljapanek toimub 29.08.2016-12.09.2016 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava 6, Kõrveküla.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus kehtestas 03.08.2016.a korraldusega nr 370 Tila külas asuva Mihkli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeringuga on ette nähtud Mihkli maaüksuse jagamine 9 äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundiks ning kruntidele ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete ehitamiseks. Lisaks on ette nähtud eraldi transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine juurdepääsu tagamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeritava ala pindala on u 4,5 ha. Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus võttis 17.06.2016.a korraldusega nr 310 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Mihkli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeringuga on ette nähtud Mihkli maaüksuse jagamine 9 äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundiks ning kruntidele ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete ehitamiseks. Lisaks on ette nähtud eraldi transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine juurdepääsu tagamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on u 4,5 ha.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Avalik väljapanek toimub 11.07.2016-25.07.2016 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava 6, Kõrveküla.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus võttis 01.06.2016.a korraldusega nr 267 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Võibla külas asuva Raudtee maja maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeringuga on ette nähtud olemasoleva maaüksuse jagamine neljaks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja hoonestamata kruntidele ehitusõiguse ja arhitektuurinõuete määramine üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks on antud lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on u 1,9 ha. Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Avalik väljapanek toimub 27.06.2016-11.07.2016 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava 6, Kõrveküla.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus algatas 13.05.2016.a korraldusega nr 236 Möllatsi külas asuvate Uue-Plaksi ja Väike-Plaksi maaüksuste detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Uue-Plaksi ja Väike-Plaksi maaüksuste olemasolev sihtotstarve on maatulundusmaa. Planeeringu eesmärgiks on kaaluda olemasolevate maaüksuste jagamist kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeritava ala pindala on u 1,5 ha.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus võttis 13.05.2016.a korraldusega nr 235 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Soitsjärve külas asuvate Veeriku (kü tunnus 79402:001:0754) ja Männiku (kü tunnus 79402:001:0500) maaüksuste detailplaneeringu. Planeeringuga on ette nähtud muuta Veeriku ja Männiku maaüksuste piire. Planeeringu tulemusel suureneb Veeriku maaüksus u 500 m² ning Männiku maaüksus väheneb u 500 m² võrra. Planeeringuga ehitusõigust ei määrata. Planeeritava ala pindala on u 12 ha. Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Avalik väljapanek toimub 06.06.2016-20.06.2016 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava 6, Kõrveküla.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus kehtestas 13.05.2016.a korraldusega nr 232 Tila külas asuva Kaupmehe ja Mõisapiiri tänava ning Keskuse tee detailplaneeringu.

Käesoleval hetkel kehtib antud alal Vahi alevikus ja Tila külas asuvate Kaupmehe tn 17, 19, 21, 22, 24, 26 maaüksuste ja lähiala detailplaneering, mille kohaselt on Kaupmehe tänava lõppu ette nähtud tupik. Lisaks kehtib planeeringualal Raadimõisa asumi idaosa detailplaneering.

Planeeringuga on ette nähtud võimaldada Keskuse teelt juurdepääsu Kaupmehe tänavale ning on muudetud varemplaneeritud liikluskorraldust. Planeeritava ala pindala on 1,7 ha. Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus algatas 27.04.2016.a korraldusega nr 194 Tila külas asuva Elupuu maaüksuse detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Elupuu maaüksuse olemasolev sihtotstarve on maatulundusmaa. Planeeringu eesmärgiks on kaaluda olemasoleva maaüksuse sihtotstarbe muutmist elamumaaks ja elamumaa krundile ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeritava ala pindala on 10039 m2. Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus kehtestas 06.04.2016.a korraldusega nr 156 Lombi külas asuvate Nõlva ja Ees-Kriisa maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeringuga on ette nähtud Nõlva maaüksuse krundi piiride muutmine ja krundile ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks ning Ees-Kriisa maaüksuse kruntimine – maatulundusmaad ning olemasolevale teele transpordimaa krundi moodustamine. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeritava ala pindala on u 14,8 ha. Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus algatas 30.03.2016.a korraldusega nr 147 Tila külas asuva Nõlvakaare detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.

Planeeringu eesmärgiks on muuta kehtivat Tartu valla lõunaosa (IV etapi) detailplaneeringut. Detailplaneeringuga nähakse ette ärimaade asemel äri- ja elamumaad. Ärimaa kruntidele antakse ehitusõigus ja arhitektuurinõuded ärihoonete ehitamiseks ning elamumaa kruntidele nähakse ette ehitusõigused ja arhitektuurinõuded korter- ja ridaelamute püstitamiseks. Osaliselt muudetakse krundistruktuuri. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeritava ala pindala on u 10,5 ha. Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Avaldati 14.04.2016
Avaldati 01.04.2016
Hajaasustuse programmi 2016.a. taotlusvoor on avatud 22 märts - 23 mai.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 23. mail 2016.a.

Loe lähemalt
Avaldati 29.03.2016
Tartu Vallavalitsuse võttis 19.08.2015.a korraldusega nr 377 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Kaupmehe ja Mõisapiiri tänava ja Keskuse tee detailplaneeringu.
Avalik väljapanek toimus 23.11.2015-07.12.2015. Avalikul väljapanekul esitati vastuväiteid detailplaneeringu lahenduse kohta. Avalik arutelu toimus 25.02.2016 kell 18.30 Kõrveküla lasteaia Päikeseratas Raadi lastehoiu saalis. Arutelu käigus tutvustati Tartu Vallavalitsuse seisukohti. Vastuväidete esitaja jäi esitatud seisukohtade juurde, mistõttu saadetakse planeering maavanemale heakskiitmiseks.

Tartu Vallavalitsuse seisukohtadega on võimalik tutvuda siit.
Hea tööotsija!

Kui oled tööturult eemal olnud 12 kuud või kauem ja hetkel ei õpi, siis
tule osalema TASUTA praktilisel KOOLITUSEL
„Samm tööellu – minu võimalused ja valikud“

Loe lähemalt
--- Vanemad uudised ---