Tartu Vallavalitsus võttis 03.08.2016.a korraldusega nr 371 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Pupastvere külas asuva Orge kool maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeringuga on ette nähtud Orge kooli maaüksuse Lõunaosa jagamine 6 elamumaa krundiks ning kruntidele ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks on ette nähtud eraldi transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine juurdepääsu tagamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on u 4,4 ha.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud. Avalik väljapanek toimub 29.08.2016-12.09.2016 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava 6, Kõrveküla.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus kehtestas 03.08.2016.a korraldusega nr 370 Tila külas asuva Mihkli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeringuga on ette nähtud Mihkli maaüksuse jagamine 9 äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundiks ning kruntidele ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete ehitamiseks. Lisaks on ette nähtud eraldi transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine juurdepääsu tagamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeritava ala pindala on u 4,5 ha. Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus võttis 17.06.2016.a korraldusega nr 310 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Mihkli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeringuga on ette nähtud Mihkli maaüksuse jagamine 9 äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundiks ning kruntidele ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete ehitamiseks. Lisaks on ette nähtud eraldi transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine juurdepääsu tagamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on u 4,5 ha.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Avalik väljapanek toimub 11.07.2016-25.07.2016 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava 6, Kõrveküla.

Täpsem info planeeringu kohta siit.

Tartu Vallavalitsus võttis 01.06.2016.a korraldusega nr 267 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Võibla külas asuva Raudtee maja maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeringuga on ette nähtud olemasoleva maaüksuse jagamine neljaks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja hoonestamata kruntidele ehitusõiguse ja arhitektuurinõuete määramine üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks on antud lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on u 1,9 ha. Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Avalik väljapanek toimub 27.06.2016-11.07.2016 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava 6, Kõrveküla.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus korraldab Soojamajanduse arengukava Lähte aleviku kaugkütte võrgupiirkonnale Tartu vallas 2016-2026 avaliku väljapaneku. Kõik arengukava muutmise ettepanekud on oodatud kuni 7. juuni 2016 mailile See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

Lähte aleviku soojusmajanduse arengukava 2016-2026 aasta (MS Word).
Tartu Vallavalitsus algatas 13.05.2016.a korraldusega nr 236 Möllatsi külas asuvate Uue-Plaksi ja Väike-Plaksi maaüksuste detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Uue-Plaksi ja Väike-Plaksi maaüksuste olemasolev sihtotstarve on maatulundusmaa. Planeeringu eesmärgiks on kaaluda olemasolevate maaüksuste jagamist kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeritava ala pindala on u 1,5 ha.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus võttis 13.05.2016.a korraldusega nr 235 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Soitsjärve külas asuvate Veeriku (kü tunnus 79402:001:0754) ja Männiku (kü tunnus 79402:001:0500) maaüksuste detailplaneeringu. Planeeringuga on ette nähtud muuta Veeriku ja Männiku maaüksuste piire. Planeeringu tulemusel suureneb Veeriku maaüksus u 500 m² ning Männiku maaüksus väheneb u 500 m² võrra. Planeeringuga ehitusõigust ei määrata. Planeeritava ala pindala on u 12 ha. Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Avalik väljapanek toimub 06.06.2016-20.06.2016 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava 6, Kõrveküla.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus kehtestas 13.05.2016.a korraldusega nr 232 Tila külas asuva Kaupmehe ja Mõisapiiri tänava ning Keskuse tee detailplaneeringu.

Käesoleval hetkel kehtib antud alal Vahi alevikus ja Tila külas asuvate Kaupmehe tn 17, 19, 21, 22, 24, 26 maaüksuste ja lähiala detailplaneering, mille kohaselt on Kaupmehe tänava lõppu ette nähtud tupik. Lisaks kehtib planeeringualal Raadimõisa asumi idaosa detailplaneering.

Planeeringuga on ette nähtud võimaldada Keskuse teelt juurdepääsu Kaupmehe tänavale ning on muudetud varemplaneeritud liikluskorraldust. Planeeritava ala pindala on 1,7 ha. Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Täpsem info planeeringu kohta siit.

Tartu Vallavalitsus algatas 27.04.2016.a korraldusega nr 194 Tila külas asuva Elupuu maaüksuse detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Elupuu maaüksuse olemasolev sihtotstarve on maatulundusmaa. Planeeringu eesmärgiks on kaaluda olemasoleva maaüksuse sihtotstarbe muutmist elamumaaks ja elamumaa krundile ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeritava ala pindala on 10039 m2. Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Täpsem info planeeringu kohta siit.

Tartu Vallavalitsus kehtestas 06.04.2016.a korraldusega nr 156 Lombi külas asuvate Nõlva ja Ees-Kriisa maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeringuga on ette nähtud Nõlva maaüksuse krundi piiride muutmine ja krundile ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks ning Ees-Kriisa maaüksuse kruntimine – maatulundusmaad ning olemasolevale teele transpordimaa krundi moodustamine. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeritava ala pindala on u 14,8 ha. Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus algatas 30.03.2016.a korraldusega nr 147 Tila külas asuva Nõlvakaare detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.

Planeeringu eesmärgiks on muuta kehtivat Tartu valla lõunaosa (IV etapi) detailplaneeringut. Detailplaneeringuga nähakse ette ärimaade asemel äri- ja elamumaad. Ärimaa kruntidele antakse ehitusõigus ja arhitektuurinõuded ärihoonete ehitamiseks ning elamumaa kruntidele nähakse ette ehitusõigused ja arhitektuurinõuded korter- ja ridaelamute püstitamiseks. Osaliselt muudetakse krundistruktuuri. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeritava ala pindala on u 10,5 ha. Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Avaldati 14.04.2016
Avaldati 01.04.2016
Hajaasustuse programmi 2016.a. taotlusvoor on avatud 22 märts - 23 mai.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 23. mail 2016.a.

Loe lähemalt
Avaldati 29.03.2016
Tartu Vallavalitsuse võttis 19.08.2015.a korraldusega nr 377 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Kaupmehe ja Mõisapiiri tänava ja Keskuse tee detailplaneeringu.
Avalik väljapanek toimus 23.11.2015-07.12.2015. Avalikul väljapanekul esitati vastuväiteid detailplaneeringu lahenduse kohta. Avalik arutelu toimus 25.02.2016 kell 18.30 Kõrveküla lasteaia Päikeseratas Raadi lastehoiu saalis. Arutelu käigus tutvustati Tartu Vallavalitsuse seisukohti. Vastuväidete esitaja jäi esitatud seisukohtade juurde, mistõttu saadetakse planeering maavanemale heakskiitmiseks.

Tartu Vallavalitsuse seisukohtadega on võimalik tutvuda siit.
Hea tööotsija!

Kui oled tööturult eemal olnud 12 kuud või kauem ja hetkel ei õpi, siis
tule osalema TASUTA praktilisel KOOLITUSEL
„Samm tööellu – minu võimalused ja valikud“

Loe lähemalt
--- Vanemad uudised ---