<<  Juuli 2015  >>
 E  T  K  N  R  L  P 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Tartu Vallavalitsus võttis 10.06.2015.a korraldusega nr 251 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Saadjärve külas asuvate Veski tänav 3, 5 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu. Käesoleval hetkel kehtib nimetatud maaüksustel Veskinurme maaüksuse osaala detailplaneering (kehtestatud Tartu Vallavalitsuse 14.03.2012.a korraldusega nr 84). Planeeringuga on ette nähtud Veski tn 3 ja 5 maaüksuste liitmine ning osaliselt Veski tänava liitmine. Lisaks on planeeringuga ette nähtud moodustatavale krundile ehitusõigus ja arhitektuurinõuded üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuga on antud lahendus ala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkude varustamisele. Planeeritava ala pindala on u 0,6 ha. Planeering on kooskõlastatud ning eesmärgis on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Planeeringu avalik väljapanek toimub 25.06.2015 – 08.07.2015.a Tartu Vallavalitsuse kantseleis. Täpsem info planeeringu kohta siin.
Tartu Vallavalitsus võttis 10.06.2015.a korraldusega nr 250 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Äksi alevikus asuva Puusepa maaüksuse (kü tunnus 79402:001:0688) detailplaneeringu. Planeeringuga on ette nähtud Puusepa maaüksuse jagamine kolmeks maatulundusmaa krundiks. Kruntidele ei ole määratud ei ehitustingimusi ega arhitektuurseid nõudeid. Detailplaneering on kooskõlastatud ja selle eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Planeeringu avalik väljapanek toimub 25.06.2015 – 08.07.2015.a Tartu Vallavalitsuse kantseleis. Täpsem info planeeringu kohta siin.
Tartu piirkonna linnaliste teade
Tegevuskava koostamine meetme „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ raames

loe täpsemalt

Avaldati 29. aprill 2015
Avaldati 7. aprill 2015
Lähte Ühisgümnaasiumi Tööõpetusmaja (Ckorpus) keskkonnaprobleemide lahendamise komisjoni otsused.

02.03.2015 toimunud i istungil langetatud otsused (Adobe Reader)
09.02.2015 toimunud istungil langetatud otsused (Adobe Reader)
31.03.2015 toimunud istungil langetatud otsused (Adobe Reader)
Tartu Vallavolikogu algatas 25. veebruaril asustusüksuse liigi muutmise. Tartu Vallavalitsus soovib Tila küla asustusüksuse liiki muuta alevikuks. Aleviku piirid on näha kaardil.

Asustusüksuse liigi muutmine Tila küla (MS Word)
Tila küla kaart (Adobe Reader)
Teade hajaasustuse programmi taotlusvooru avamisest

18. märtsist 2015 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberkandjal Tartu Vallavalitsusele või digitaalselt allkirjastatuna e-mail aadressil See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. hiljemalt 18. mail 2015.a.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele nendes piirkondades.
Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsu-teedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2015);
3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Projekti lõpptulemusena peab olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Toetuse määramisel võetakse arvesse ka varasematel aastatel hajaasustuse elektriprogrammist ja/või hajaasustuse veeprogrammist saadud toetused. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse Tartu Vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige valla esindajaga.

Taotlusvormid leiate EAS kodulehelt:
http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale

Kontaktisik Jüri Reinpõld, tel 5204667, e-mail See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. või See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
Eve Kallas, tel 7337753, e-mail See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

Taotluste hindamiskomisjon on moodustatud Tartu Vallavalitsuse 04.03.2015 korraldusega nr 92. järgmises koosseisus:

Jüri Reinpõld
Eve Kallas
Riivo Leiten
Kalvi Liivamets
Eduard Kupri
Avaldati 17. märts 2015
Avaldati 10.03.2015
Keskkonnaamet valmistab ette Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatavat Pähklisaare looduskaitseala kaitse-eeskirja ning korraldab selleks kaitse-eeskirja eelnõu avaliku väljapaneku ja tutvustamise.

Pähklisaare looduskaitseala moodustamine algatati seal asuva ja juba 1964. aastal riikliku kaitse alla võetud Pähklisaare ja laugasjärvede haruldaste ja ohustatud koosluste parema kaitse tagamiseks. Kaitse-eeskirjaga täpsustatakse kaitsevööndite ulatust ning kaitsekorda.

Pähklisaare looduskaitseala moodustamise dokumentide avalik väljapanek toimub 23. veebruar – 15. märts 2015 Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni Tartu kontoris (Aleksandri 14, ruum 205) ning Luunja, Tartu ja Vara vallavalitsustes. Ettepanekuid ja vastuväiteid kaitse-eeskirja eelnõu kohta saab esitada kirjalikult Keskkonnaametile (Aleksandri 14, 51004 Tartu või e-post: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ) kuni 15.03.2015.

16. märtsil 2015 kl 16.00 toimub
Keskkonnaameti Tartu kontoris

PÄHKLISAARE LOODUSKAITSEALA
kaitse-eeskirja tutvustamine ja arutelu

Lisainfo telefonidel 740 7138, 53 365 805 või e-postiga See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. .

Loodusfoto konkurss “Vooremaa voorused 2015”

Tartu Vallavalitsus kuulutab välja loodusfoto konkursi „Vooremaa Voorused 2015“
Võistlusel osalema oodatakse Vooremaal jäädvustatud loodusfotodega. Võistlusfotosid saab esitada kuni 10. novembrini 2015. a. Tulemused avalikustatakse SA Lõuna-Eesti Turism aastakonverentsil (2015. a detsembri teisel nädalal, aeg ja koht täpsustamisel).

Konkurss toimub kolmes vanuserühmas:
• lapsed (kuni 13-a k.a),
• noored (kuni 19-a k.a)
• üldarvestus (osavõtjate vanus ei ole piiratud).

Laste ja noorte vanuserühmas hinnatakse töid kolmes teemakategoorias:
• Loomad
• Loodus
• Inimene ja loodus


Üldarvestuses hinnatakse töid neljas teemakategoorias:
• Loomad
• Taimed ja seened
• Maastik
• Inimene ja loodus


Iga osaleja võib võistlusele esitada kuni 10 digitaalset fotot. Igale fotole tuleb lisada lühike selgitus pildistamise hetke või konkreetse pildi valiku tagamaade kohta. Töid saab konkursile esitamiseks üles laadida .jpg failidena kuni 10. novembrini 2015 aadressil http://voored.leib.pro/

Auhinnad
Iga vanuserühma igas kategoorias antakse välja esimene, teine ja kolmas koht. Valitakse välja ka konkursi parim foto “Vooremaa voorus 2015”, mida tunnustatakse peaauhinnaga. Lisaks antakse välja mitmeid eriauhindu.
Žüriisse kuuluvad tunnustatud loodusfotograafid, loodusetundjad, Jääaja Keskuse ja Tartu vallavalitsuse esindajad.

Fotokonkursi juhend (Adobe Reader)

Lisainfo:
Peakorraldaja: Tartu vallavalitsus
Kontaktisikud:
Fotode tehniline ja temaatiline teostus: Tiit Helm, e-kiri: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ,
mob 529 5627.
Fotode üleslaadmine ja esitamine: Mart Leib, mob 536 61488
Vooremaa kaart: http://entsyklopeedia.ee/artikkel/vooremaa2
Lähte Ühisgümnaasiumi meediaõpilaste ning ReTV võttegrupi otseülekanne 13. veebruaril toimuvast hariduse infomessist Intellektika.
Kutsume Teid osalema Tartu Vallavalitsuse konverentsil
„Vooremaa MKA 51 – Kuidas edasi?“


4. veebruaril 2015. a. täitub 51 aastat Vooremaa Maastikukaitseala (MKA) moodustamisest.
4. veebruaril 2015. a. pannakse alus Vooremaa Geopargi moodustamisele.

Mis seob neid kahte ühendust? Mida on tehtud 51 aasta jooksul Vooremaa MKA-l? Kuidas leida tasakaal loodushoiu ja arendustegevuste vahel? Kas Eesti Teadusagentuuril ja loodushariduskeskustel on ühisosa? Kuidas olla edukas loodusturismi ettevõtja loodust säästes? Kuidas külastuskorralduse taristu arendamine aitab kaasa loodushariduse ja -turismi edendamisele? Mis on geopark ja miks luuakse geoparke?

Nendele küsimustele annavad vastuse Tartu Vallavalitsuse head koostööpartnerid konverentsil.

Konverents toimub 4. veebruaril 2015. a. Jääaja Keskuses www.jaaaeg.ee (Saadjärve 20, Äksi, Tartu vald, Tartumaa), algusega kell 10:15. Päevakava on leitav allpool.

Ootame konverentsile omavalitsuste juhte ja töötajaid, volikogude liikmeid, pedagooge ja turismiasjalisi, ettevõtjaid ja kogukondade eestvedajaid ehk kõiki, keda konverentsi temaatika puudutab.

Palume kõigil konverentsil osalejatel end registreerida 2. veebruaril kell 14:00 e-kirja teel See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. , See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. või mobiiltelefoni teel
5340 2667.

Päevakava [Adobe Reader]

Kohtumiseni!

4. veebruaril toimunud ettekanded:
Andreas Buddenbohm. Ökonomisches Potenzial der Geoparks 2015 [MS Powerpoint]
Andri Plato. RMK - Taristu roll [Adobe Reader]
Kaili Viilma. Maastike ja teiste loodusväärtuste säilitamine läbi looduskaitse [MS Powerpoint 2003]
Viktoria Bubukin. Saarte Geopargi kogemused [MS Powerpoint 2003]
Janika Ruusmaa. Loodushariduskeskus - Kogukonna arendaja [MS Powerpoint 2003]
Gea Kammer. Säästev turism ja kvaliteet loodusturismis [MS Powerpoint]
Terje Tuisk. Teadusharidus ja loodushariduskeskuste roll selles - võti on koostöös [MS Powerpoint]

Lähte Ühisgümnaasiumi Õpetaja tn 8A õppehoone (C korpus) keskkonnaprobleemide komisjoni moodustamisest

Tartu Vallavolikogu moodustas ajutise komisjoni Lähte Ühisgümnaasiumi Õpetaja tn 8A õppehoone (C korpus) keskkonnaprobleemide lahendamiseks. Eilsel volikogu istungil valiti komisjoni esimeheks volikogu liige Üllar Kütt ja komisjoni aseesimeheks volikogu liige Üllar Loks. Lastevanemate esindajate valimise abistamise tegi volikogu ülesandeks koolile koos vallavalitsusega.
Lastevanemate koosolek toimub 29. jaanuaril. 2015.
Justiitsministeeriumil koostöös Politsei- ja Piirivalveameti, Rahandusministeeriumi, Riigikontrolli ja Tartu Linnavalitsusega on valminud voldik “Kuidas vältida huvide konflikti kohalikus omavalitsuses?”

Voldiku koostamise eesmärgiks on ennetada ja lahendada huvide konflikti olukordi ning see on mõeldud kasutamiseks eelkõige kohalikele omavalitsustele ja volikogudele.

Voldikust leiab lühikese teoreetilise sissejuhatuse ning kirjelduse 13 korruptsiooniohtliku juhtumi kohta, millega Eesti omavalitsused on kokku puutunud. Kõigile olukordadele järgneb ekspertide hinnang koos põhjenduse ning lahenduse võimalusega.

Elektrooniliselt asub huvide konflikti vältimise voldik veebilehel www.korruptsioon.ee, kust on võimalik leida ka lisainfot huvide konflikti ja korruptsiooni puudutavate teemade kohta.

Otsetee voldikuni leiad siit: http://www.korruptsioon.ee/et/huvide-konflikt/kasiraamat-volikogudele.

Avaldati 08.01.2015
Avaldati 06.01.2015
Avaldati 22.12.2014
Avaldati 19.12.2014
Avaldati 19.12.2014
Avaldati 08.12.2014
Tartu Vallavalitsus teavitab, et 20.11.2014 kell 18.00 toimub Vahi alevikus asuva Meruski maaüksuse (kü tunnus 79401:006:0404) detailplaneeringu lahenuduse muudatust tutvustav arutelu. Planeeringust huvitatud isik on teinud ettepaneku muuta lähteülesandes antud krundi ehitusõigust. Lähteülesande kohaselt on planeeritava krundi täisehituse protsent 30 ning ühe hoone maksimaalne ehitusaluse pinnaks on lubatud 1000m². Muudatusega soovitakse krundi täisehituse protsenti suurendada 40ni ning jätta määramata ühe hoone maksimaalne ehitusalune pindala.
Arutelu toimub Tartu vallamaja volikogu saalis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik, teine korrus). Info planeeringu kohta siin.
Avaldati 10.11.2014
Avaldati 22.10.2014
Avaldati 31.10.2014
Avaldati 21.10.2014
Tartu Vallavalitsus algatas 27.11.2013.a korraldusega nr 341 Vahi alevikus asuva Kaasiku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande ning 26.02.2014.a korraldusega nr 59 Vahi alevikus asuva Taga-Kaasiku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande. Kuna planeeringualad on piirinaabrid, siis planeerimisel seoti maaüksuse detailplaneeringud üheks planeeringulahenduseks.
Planeeringuga on ette nähtud Kaasiku ja Taga-Kaasiku maaüksuste jagamine elamumaa sihtotstarbega kruntideks, lisaks transpordimaa, maatulundusmaa ja jäätmehoidlamaa krundid. Elamumaa sihtotstarbega kruntidele on määratud ehitusõigused üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks on planeeringuga antud lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.
Planeeritava ala pindala on u 5,5 ha.
Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.
Detailplaneering on kooskõlastatud.
Planeeringu avalik väljapanek toimub 03.11.2014-17.11.2014. Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus võttis 24.09.2014.a korraldusega nr 278 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuvate Mõisahärra tn 9, 11, 12, 13, 14, 16, Aadliku tn 11, 13, 15 ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuga on muudetud olemasolevate kruntide piire ning määratud kruntidele ehitusõigused üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringu avalik väljapanek toimub 16.10.2014-30.10.2014. Täpsem info planeeringu kohta siit.
Avaldati 08.10.2014
Avaldati 22.09.2014
Avaldati 12.09.2014
Tartu Vallavalitsus võttis 03.09.2014.a korraldusega nr 247 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Aroonia tn 8 maaüksuse detailplaneeringu.
Planeeringu avalik väljapanek toimub 22.09.2014-06.10.2014.a Tartu valla kantseleis. Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus võttis 03.09.2014.a korraldusega nr 246 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kõrveküla alevikus asuva Raigi maaüksuse detailplaneeringu.
Planeeringu avalik väljapanek toimub 22.09.2014-06.10.2014.a Tartu valla kantseleis. Täpsem info planeeringu kohta siit.
Avaldati 11.09.2014
Avaldati 26.08.2014
TEADE!
Bussisõit põhikooli- ja gümnaasiumi õpilastele.

Tasuta bussisõidu kiipkaardi saavad taotleda Tartu valla õpilased, kes õpivad põhikoolis ja gümnaasiumis.
Õpilaste olemasolevad bussisõidu-kiipkaardid kehtivad ka 2014-2015 õppeaastal.
Kiipkaardi saamiseks ja kasutamiseks uuel õppeaastal on vaja täita avaldus, kus on kirjas õpilase nimi, sünniaeg, kool, klass ja peatuste nimed, mida laps kasutab.
Lähte Ühisgümnaasiumi ja Kõrveküla Põhikooli õpilaste kiipkaardite väljastamise ja pikendamisega tegeleb kool.
Avaldused saata aadressil lemme.rehtlatartuvv.ee või jaanatartuvv.ee või tuua avaldus vallamajja kabinet 7. Info telefonil 53076020

Bussikaardi avalduse vorm (MS Word)
Avaldati 08.08.2014
Avaldati 04.08.2014
Avaldati 22.07.2014
Avaldati 18.07.2014
Avaldati 01.07.2014
Avaldati 30.06.2014
Avaldati 27.06.2014
Avaldati 23.06.2014
VAJADUSPÕHINE PERETOETUS

Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida makstakse lastega perekondadele, kelle netosissetulek taotlemisele eelneval kolmel kuul on alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri. 2013.a on pere esimese täiskasvanud pereliikme sissetulekupiiriks 280 eurot, iga järgneva 14- a kuni täisealise pereliikme piir on sellest 50% ehk 140 eurot ja alla 14- aastase pereliikme piir on sellest 30% ehk 84 eurot.
Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri kalkulaator asub siin:
http://www.sm.ee/sinule/perele/vajaduspohine-peretoetus/vajaduspohise-peretoetuse-sissetulekupiiri-kalkulaator.html
Kui perekonna sissetulek on alla eeltoodud piiri, makstakse ühe lapsega perekonnale 9,59 eurot kuus ning kahe ja enama lapsega perele 19,18 eurot kuus.
Täpsemalt saab toetuse kohta lugeda Sotsiaalministeeriumi kodulehelt:
http://www.sm.ee/sinule/perele/vajaduspohine-peretoetus.html
Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.

Avaldus vajaduspõhise peretoetuse saamiseks tuleb esitada sotsiaalnõunikule Tart vallamajas, Haava 6, Kõrveküla alevik, hiljemalt kuu viimaseks kuupäevaks. Toetus makstakse välja taotlemisele järgneval kolmel kuul hiljemalt 20. kuupäevaks.

Vastuvõtu ajad

T 8- 12, 13- 16
R 8- 12             

Info

Sotsiaalnõunik               Jaana Puur        7337758, 53076020  
Sotsiaaltööspetsialist   Lemme Rehtla  7337757                      

Heakorra ettepanekud

Hea Tartu valla elanik hoiame puhtana enda valla ja oma kodude ümbruse. Kodude ümbruse saate heakorrastada ise. Valla, kui terviku, heakorrastamine on raskem. Tartu vald soovib kaasata elanikke Tartu valla heakorra paremaks muutmisesse. Alates 01.03.2013 on Tartu valla kodulehekülje külastajatel võimalik teavitada Tartu Vallavalitsust heakorra probleemidest. Tartu valla koduleheküljel on selleks olemas vastav link “Heakorra ettepanekud”. Ettepaneku tegija määrab kaardil ära koha, kus nimetatud probleem vajab lahendamist ja ettepanekut tehes registreerib ennast süsteemi kasutajaks. Selline registreerimine on vajalik, et Tartu Vallavalitsus saaks teiega vajadusel kontakti võtta ja täpsustada ettepanekut ning vastata teie ettepanekule. Tartu Vallavalitsus ootab teie ettepanekuid heakorra parandamiseks.
Koduõendusteenus Tartu vallas

Koduõendusteenus on tänapäevane õendusabiteenus, mida osutatakse hooldatavale tema kodus/elukohas. Koduõde teostab arsti ettekirjutuse alusel hooldatava kodus talle määratud protseduure ja õendustoimingud. Koduõendusteenust vajav haige või tema lähedane peab võtma ühendust oma perearstiga. Teenusele võib suunata ka eriarst. Koduõendusteenuse eest tasub Eesti Haigekassa juhul, kui selle teenuse on saatekirjaga määranud pere- või eriarst. Ravimid tuleb haigel või tema lähedastel endal osta.
Koduõendusteenuse saab samuti kasutada hooldekodus, selleks on vaja ainult perearsti või erialaarsti saatekirja.

Täpsem info telefonil 53736424 Taivo Ristoja või 7337 758 Jaana Puur


Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi taotlemine

Puudega inimese sõiduki parkimiskaarti saab taotleda Tartu Vallavalitsuse sotsiaalosakonnast
(Kõrveküla alevik, Haava tn 6, kabinet 7).

Vastuvõtuajad on teisipäev 08.00-12.00 ja 13.00-16.00 ning reede 8.00-12.00
Täpsem informatsioon telefonil: 7337-758 Jaana Puur

loe täpsemaltHea Tartu valla elanik ja ettevõtja,

oleme uuele kodulehele püüdnud koguda võimalikult palju

kasulikku ja huvitavat informatsiooni,

kui aga märkad, et miskit olulist on puudu

või oskad omalt poolt midagi väärtuslikku lisada,

anna palun märku


See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.