Kuidas me hoiame Teie isikuandmeid?


Tartu valla kui kohaliku omavalitsuse üksuse tegevuse üks põhimõtetest on tegevuse avalikkus.

Töö käigus koguneb meile isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Töötleme isikuandmeid vaid meil lasuvate ülesannete täitmisega seoses seadusega lubatud ulatuses. Püüame oma sisemise töökorraldusega tagada, et isikute eraelu võimalikult vähe riivataks.

Teiega seotud teave võib meile eelkõige sattuda, kui:

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida me Teie kohta oleme kogunud. Kui soovite nende väljastamist paberil, võtame seaduse kohaselt paljundustasu alates 21. leheküljest 0,10 eurot lehekülje eest.

Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:

  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
  • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
  • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
  • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist. Teil on õigus esitada meie otsuste peale vaie või pöörduda halduskohtusse.

Osa Teiega seotud teabest on digitaalkujul. Meie võrgulehel avaldatud dokumendiregistris ning menetlusteabes ei ole eraisikute nimed nähtavad.

Meie käes olevale infole kohaldub avaliku teabe seadus. Nimetatud seaduse kohaselt võib võrgulehel ja avalikes andmekogudes olevat juurdepääsupiiranguta teavet igaüks taaskasutada oma ärilistes või muudes erahuvides. Taaskasutamiseks saab teavet masinloetavana alla laadida ning segada kokku mujalt kogutud teabega.

Juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete hoidmist need selgitused ei puuduta. Samuti ei hõlma need isikuandmete töötlemist võõrastel võrgulehtedel, millele meie võrgulehel võidakse viidata.