Kasutusloa taotlemisest

Ehitada tuleb vastavalt ehitusprojektile, järgides ehitise ja ehitamise kohta kehtivaid nõudeid.

Ennem ehitise kasutamist tuleb esitada kas kasutusteatis või kasutusloa taotlus.

Tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustulikkuse kohta

Kasutusloa taotlemiseks tuleb esitada:
• Kasutusloa taotlus
• Kasutusloa taotluse lisa 1 või lisa 2 (vajadusel mõlemad)
• Koos kasutusloa taotlusega esitatakse ehitusprojekt, mille järgi ehitis ehitati (sealhulgas eriosade projektid ja teostusjoonised – elekter, vesi, kanal, küte, ventilatsioon, gaas, jm). Ehitusprojekti ei pea esitama, kui kasutusloa taotlus esitatakse ainult ehitise kasutamise otstarbe muutmiseks.
• Lisaks esitatakse ehitusdokumendid (ehitusdokumendid on eelkõige teostusjoonised, ehituspäevik, kaetud tööde aktid, töökoosolekute protokollid, muud ehitamist iseloomustavad dokumendid, sealhulgas seadmete seadistus- ja katseprotokollid, paigaldus-, hooldus- ja kasutusjuhendid) Ehitusdokumentide nõuded: Majandus- ja taristuministri 04.09.2015.a määrus nr 115 „Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded
• Energiamärgis, kui see on nõutav
• Riigilõivu tasumist tõendav dokument (maksekorraldus vms).

RIIGILÕIV:
Hoone kasutusloa taotluse läbivaatamine
(1) Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
(2) Mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.
(3) Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku hoone eest eraldi.

Rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine
(1) Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
(2) Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.
(3) Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.

Tartu Vallavalitsuse arveldusarved:
SEB pank – EE441010102017096005
Swedbaknk – EE232200221031405424

Makse selgitusse märkida: riigilõiv kasutusloa taotluse läbivaatamise eest. Aadress ja ehitise liik (nt üksikelamu, puurkaev, kortermaja vms).